Profile

Profile

SHLLSHOCK

(L to R) :
32KONDO (Ba & Vo) / SHINJYU FUNATO (Dr) / AKira"AxKxI”Shimizu (Gu & Cho) / Akilla Ito (Vo & Gu)


shellshock